ดี อี ที ไอ เปิดสอน Solidworks SolidCAM โปรแกรมออกแบบทางด้านวิศวกรรม

หน้าแรก » ธุรกิจ สินค้า และ บริการ » การศึกษา

ดี อี ที ไอ เปิดสอน Solidworks SolidCAM โปรแกรมออกแบบทางด้านวิศวกรรม
ดี อี ที ไอ คือ ศูนย์อบรมการใช้งานโปรแกรม SolidWorks แบบครบวงจร ที่ได้รับการรับรองจาก SolidWorks Corporation สอนโดยอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การใช้งาน SolidWorks ที่ผ่านการสอบ CSWP (Certified SolidWorks Professional) ซึ่งเป็นการการันตีถึงความสามารถในการใช้ SolidWorks ได้เป็นอย่างดี ผู้ที่สนใจเข้าอบรมสามารถลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าผ่านทางหน้าเว็บไซต์ ด่วนจำนวนจำกัด! หลักสูตรอบรมทางด้านวิศวกรรมที่เปิดอบรม ดังนี้
SolidWorks Essentials เป็นหลักสูตรการอบรมการใช้งานพื้นฐานโปรแกรม SolidWorks เพื่อใช้ในการออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกลเป็นหลัก โดยกล่าวถึงหลักการของการสร้างชิ้นงาน (Parts) และการสร้างชิ้นงานประกอบ (Assemblies) แบบพาราเมตริก(Parametric Solid) รวมถึงการสร้างเอกสารแบบร่าง (Drawing) จากชิ้นงานและชิ้นงานประกอบ หลักสูตรนี้จะเน้นการทางานขั้นพื้นฐานรวมถึงหลัการในการออกแบบเบื้องต้น การใช้งานคาสั่งในการเขียนชิ้งนงานเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในระดับต่อๆ ไป
http://www.deti.co.th/solidworks-essentials

SolidWorks Advanced Part Modeling เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อออกแบบชิ้นงาน (Parts) ขั้นสูง สาหรับผู้ที่ต้องออกแบบชิ้นงานที่มีความซับซ้อนสูง ในหลักสูตรสอนการเขียนชิ้นงานแบบ Multibody Solids การใช้งานคาสั่ง Sweep และ Loft ตั้งแต่พื้นฐานจนถึงขั้นสูง รวมถึงการใช้งานเครื่องมืออื่นๆ เกี่ยวกับการการขึ้นรูปชิ้นงานในโปรแกรม SolidWorks ให้สามารถออกแบบชิ้นงานที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดาย
http://www.deti.co.th/solidworks-advanced-part-modeling

SolidWorks Assemblies Modeling เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อออกแบบชิ้นงานประกอบ(Assembly)ขั้นสูง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถทางานในโหมดการออกแบบชิ้นงานประกอบได้มีประสิทธิถาพสูงสุด โดยมุ่งเน้นการออกแบบระบบชิ้นงานประกอบแบบ Top-Down Design การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ในโหมดการประกอบชิ้นงาน การกาหนด Mate ในแบบต่างๆ การสร้าง Configura-tions ในชิ้นงานประกอบ และการทางานในการประกอบชิ้นงานที่มีจานวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทา Animator และ ศึกษาด้วน Mo-tion ต่อไป
http://www.deti.co.th/solidworks-assemblies-modeling

SolidWorks Advanced Surface เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อการขึ้นรูปชิ้นงานแบบ Freefrom เริ่มด้วยความเข้าใจในเรื่องของการขึ้นรูปชิ้นงานด้วยของแข็ง(Solid Modeling) การขึ้นรูปชิ้นงานด้วยพื้นผิว(Surface Modeling) และการขึ้นรูปชิ้นงานแบบผสมผสานระหว่างของแข็งและพื้นผิว(Solid-Surface Hybrid Model-ing) การนาเข้าและซ่อมแช่มชิ้นงานจากโปรแกรมอื่น และการขึ้นรูปด้วยพื้นผิวขั้นสูงด้วยเครื่องมือต่างๆ และเทคนิดการขึ้นรูปชิ้นงานแบบพ่วงกับต้นฉบับ(Master Model Techniques)
http://www.deti.co.th/solidworks-advanced-surface

SolidWorks SheetMetal เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในการขึ้นรูปชิ้นงานโลหะแผ่น สอนการจะเน้นการใช้งานคาสั่งเฉพาะการสร้างชิ้นงานโลหะแผ่น และการเปลี่ยนชิ้นงานทั่วไปเป็นชิ้นงานโลหะแผ่น และการนาขิ้นงานโลหะแผ่นมาสร้างชิ้นงานประกอบ การขึ้นรูปชิ้นงาน Mutibody Sheet Metal การใช้งาน Forming Tools แบบต่างๆ
http://www.deti.co.th/solidworks-sheetmetal

SolidWorks Drawing เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อสร้างเอกสารแบบร่าง(Drawing) จากชิ้นงาน(Part) และชิ้นงานประกอบ(Assembly) โดยอธิบายถึงสภาวะแวดล้อมการทางานในโหมดเอกสารแบบร่าง การใช้งานคาสั่งและเครื่องมือต่างๆ การกาหนดขนาดเพิ่มเติม รวมถึงการให้สัญลักษณ์ และสร้างภาพในมุมมองต่างๆ เช่น ภาพฉาย ภาพตัด ภาพในมุมมองอื่นๆ รวมถึงการสร้างตาราง BOM ในเอกสารแบบร่างของชิ้นงานประกอบ และการเปรียบเทียบระหว่างเอกสารแบบร่าง 2 ชุดได้
http://www.deti.co.th/solidworks-drawing

SolidWorks Motion เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Motion สาหรับบวิเคราะห์จลศาตร์(Kinematics Simulation)การเคลื่อนที่ของชิ้นงาน เพื่อศึกษาเรื่องแรงกิริยา(Action force) และแรงปฏิกิริยา(Reaction force) ความเฉื่อย(Inertia) และเวลา สามารถกาหนด Motor Drivers แบบต่างๆ เช่น Motor, Spring, Dampers ให้กับระบบ เพื่อศึกษาพฤติกรรมทางด้าน ความเร็ว ความเร่ง ของชิ้นงาน รวมถึงการส่งค่าแรงที่คานวณได้ไปคานวณต่อใน SolidWorks Simulation หลักสูตรนี้ผุ้เข้าอบรมจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตร SolidWorks Productivity Tools & Communication Tools มาก่อน
http://www.deti.co.th/solidworks-motion
SolidWorks Office เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานโปรแกรม ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักดังนี้
- SolidWorks Productivity Tools
- Photorealistic Rendering
- SolidWorks Animations
http://www.deti.co.th/solidworks-office
SolidWorks Simulation เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Simulation สาหรับวิเคราะห์ความแข็งแรงเชิงวิศวกรรม หลักสูตรครอบคลุมการใช้งานโปรแกรมไฟไนต์อีลิเมนต์ขั้นพื้นฐานทั้งหมด ตั้งแต่การเตรียมชิ้นงานเพื่อการวิเคราะห์ ทั้งในส่วนของ Parts และ/หรือ Assemblies การกาหนดค่าและสร้างอีลิเมนต์(Meshing) แบบต่างๆ (Solid elements, Shell elements, Beams elements, Mix meshing, Adaptive meshing, Mesh refinement) การกาหนดค่าเพื่อสั่งให้โปรแกรมทาการคานวณ รวมถึงการดูผลการคานวณในรูปแบบต่างๆ โดยมุ่งเน้นในการวิเคราะห์ความเค้นในช่วง Linear Stress Analysis รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาของชิ้นงานที่มี Gap/Contact Analysis พร้อมตัวอย่างการคานวณอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์เชิงวิศวกรรมขั้นสูงต่อไป
http://www.deti.co.th/solidworks-simulation

SolidWorks Mold Design เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks เพื่อการออกแบบแม่พิมพ์ การใช้งานเครื่องมือต่างๆ ใน SolidWorks Mold Tools โดยเริ่มจากการนาชิ้นงานจากโปรแกรมอื่นเข้ามาใช้งานและการซ่อมแซม การกาหนดการขยายตัวของแบบ(Scale) การวิเคราะห์องศาความเอียง(Draft analysis) การปิดรูเพื่อเตรียมผิวในการทาแม่พิมพ์(Shut-off Surface) การสร้างเส้นแบ่งการเปิดพิมพ์(Parting Line) การสร้างพื้นผิวการแบ่งพิมพ์(Parting Surface) การสร้างทางน้า และการใส่องค์ประกอบต่างๆ ของแม่พิมพ์ เช่น side core, ejector pin, core pin, mold base และอื่นๆ
http://www.deti.co.th/solidworks-mold-design
SolidWorks Weldments เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในการสร้างชิ้นงานโครงสร้างงานเชื่อม(Welded Structures) ด้วยชิ้นส่วนมาตรฐานที่โปรแกรมเตรียมไว้ และการเขียนงานเชื่อมจากท่อ รวมถึงการใส่ Weld Beads ต่างๆ และการทาเอกสารแบบร่าง(Drawing)จากชิ้นงานโครงสร้างงานเชื่อม
http://www.deti.co.th/solidworks-weldments
SolidWorks Plastics เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidWorks Plastics สาหรับวิเคราะห์กระบวนการฉีดพลาสติกโดยเฉพาะ สามารถจาลองการเคลื่อนตัวของพลาสติกเหลวภายในแม่พิมพ์ รวมทั้งสามารถทานายการเกิดข้อบ่กพร่องในกระบวนการฉีดพลาสติก เช่น การเกิดรอยประสาน การเกิดการอั้นอากาศ การฉีดไม่เต็ม และรอยยุบตัว เป็นต้น โปรแกรมสามารถทาการปรับเปลี่ยนสภาวะการฉีดต่างๆ เพื่อหาจุดที่เหมาะสมที่สุดได้
www.deti.co.th/solidworks-plastics
SolidWorks File Management เป็นหลักสูตรสอนเรื่องการจัดการไฟล์ในโปรแกรม SolidWorks สาหรับ ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ระบบไฟล์ของโปรแกรม SolidWorks และเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนหลักสูตร Enterprise PDM ต่อไป ในหลักสูตรนี้จะกล่าวถึงโครงสร้างของไฟล์ SolidWorks เช่น การลดขนาดไฟล์, File Shadowing, โครงสร้างของSolidWorks configuration, การอ้างอิงและการเชื่อมโยงไฟล์ของตัวโปรแกรม การบันทึกไฟล์ การใช้งาน Properties Tab Builder และการใช้งานไฟล์ร่วมกัน(multi-user environment)
http://www.deti.co.th/solidworks-file-management
SolidCAM 2.5D Milling เป็นหลักสูตรสอนการใช้งานโปรแกรม SolidCAM เพื่อทำการกัดด้วยเครื่อง CNC แบบ 2.5 แกน หลักสูตรครอบคลุมการใช้งานพื้นฐานตั้งแต่ การสร้าง Project CAM จากชิ้นงาน SolidWorks การกำหนดค่าเริ่มต้นการทำงาน, การเลือก CNC controller, การสร้างและเลือกใช้ Coordinate Systems, การกำหนด Stock ชิ้นงาน และ Target model, การกำหนดค่าดอกกัด(Tools) ที่ต้องใช้, การเลือกกระบวนการ(Operations) ของงานกัดแบบต่างๆ เช่น Face milling, Profile operation, Pocket operation และการเจาะรู (Drill operation) การตั้งค่าและใช้งานตารางดอกกัด (Tools table) และรวมถึง ความสามารถพิเศษของโปรแกรม เช่น Drill recognition, Pocket recognition และการกัดแบบ Indexial ในแกนที่ 4 และ 5
http://www.deti.co.th/solidcam-2.5d-milling
หรือท่านที่สนใจสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อการใช้โปรแกรม เทคนิคการใช้โปรแกรมทางวิศวกรรม สามารถเลือกหัวห้อฟังอบรมออนไลน์ได้เลยค่ะ ฟรี! http://www.applicadthai.com/webinar/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท ดีอีทีไอ จำกัด
324/36 ห้องหมายเลข 307, 308, 309 ชั้น 3
บางนาเรสซิเด้นซ์ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
สาขาบางนา กรุงเทพฯ : 02-744-7827
สาขาบ่อวิน ชลบุรี : 038-337-053


  


ยี่ห้อ: DETIรุ่น: DETI
สภาพ: ใหม่ความสมบูรณ์: 100%
ราคา: 0 บาทต้องการ: บริการ
เลขบัตรประชาชน: 1190900053XXXIP Address: 27.145.84.10
ติดต่อ: sunisaอีเมล์: 
โทรศัพย์: 02-744-7827มือถือ: 
จังหวัด: กรุงเทพมหานคร
ที่อยู่: 324/36 ห้องหมายเลข 307, 308, 309 ชั้น 3 บางนาเรสซิเด้นซ์ ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา

คำค้น:  Deti | อบรมโปรแกรมเขียนแบบ | อบรม Solidworks | อบรม SolidCAM | อบรม AutoCAD | Solidworks | สอน Solidworks | เรียน Solidworks |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]