จำหน่ายมูลโคนม

หน้าแรก » สัตว์เลี้ยง และ เกษตรกรรม » ปุ๋ย

จำหน่ายมูลโคนม
จำหน่ายมูลโค  ราคา  ตันละ  1,000  บาท
โทร.  089-9368395  ต้องการจำหน่ายครั้งละ  30  ตัน
โดย  ตี้  10,000  ตัน  จังหวัดโคราช  (โคราชา  ไม่ใช่โคมีปัญหา)
ผู้นำด้านการจำหน่ายมูลโคคุณภาพ  เพื่อลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิตในพืชทุกชนิด
บริการข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับการผลิตพืชทุกชนิด
มูลโค  :  ปรับดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
มูลโค  ประกอบด้วย อินทรียสารทุกชนิด มีความสำคัญต่อกายภาพ  เคมี และชีวภาพดินเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารแก่พืช ช่วยดูดยึดธาตุอาหารไม่ให้สูญเสียไปจากดินที่เกิดจากการชะล้างหรือซึมลงลึกเลยระดับรากพืชจะนำมาใช้ได้  ทำให้ดินเกาะกันเป็นเม็ดดิน ดินร่วนโปร่ง ระบายอากาศและน้ำดี  อากาศในดินถ่ายเทได้สะดวก ทําให้จุลินทรีย์ดินมีการเจริญเติบโต  ดินไม่แน่นทึบ และไม่ร้อน รากพืชเจริญเติบโตได้ดี  ใช้ปรับความเป็นกรดด่างของดิน เพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกให้แก่ดิน ทำให้เกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน  และธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงในดิน  ซึ่งเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชที่สําคัญ และลดการตรึงธาตุอาหารพืชในดิน    ทําให้ธาตุอาหารพืชอยู่ในสภาพที่พืช สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้

 
มูลโค  มีธาตอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตที่พืชจำเป็นต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโตออกดอก ออกผล อยู่16 ธาตุ แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1.มหาธาตุ(macronutrients)  เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณมาก มี 6 ธาตุ มี  2  กลุ่ม  ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก หรือ ธาตุปุ๋ย ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)   และธาตุอาหารรองแคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S)
2.จุลธาตุ หรือ ธาตุอาหารเสริม (micronutrients)  พืชต้องการใช้ในปริมาณน้อย มีอยู่ 7 ธาตุ ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) โบรอน (B) โมลิบดินัม (Mo) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และคลอรีน (Cl)
มูลโค  อุดมไปด้วย  ธาตุอาหารในกลุ่มมหธาตุและจุลธาตุ มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในปริมาณที่เพียงพอที่พืชต้องการ ทำให้หมดปัญหาพืชขาดธาตุอาหาร  หยุดการเจริญเติบโต แคระแกร็น ไม่ให้ผลผลิต  และตาย
 
หน้าที่ของธาตุอาหารปุ๋ยที่มีในมูลโค 
ไนโตรเจนมีหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีน ช่วยให้พืชมีสีเขียว เร่งการเจริญเติบโตทางใบ
ฟอสฟอรัสมีหน้าที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของราก ควบคุมการออกดอก ออกผล และการสร้างเมล็ด
โพแทสเซียมเป็นธาตุที่ช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาล แป้ง และโปรตีน ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปสู่ผล ช่วยให้ผลเติบโตเร็วและมีคุณภาพดี ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านทานต่อโรคและแมลงบางชนิด
แคลเซียมเป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ การผสมเกสร การงอกของเมล็ด
แมกนีเซียมเป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ ช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และน้ำตาล ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์พอเหมาะและช่วยในการงอกของเมล็ด
กำมะถันเป็นองค์ประกอบสำคัญของกรดอะมิโน โปรตีน และวิตามิน
โบรอนช่วยในการออกดอกและการผสมเกสร มีบทบาทสำคัญในการติดผลและการเคลื่อนย้ายน้ำตาลมาสู่ผล การเคลื่อนย้ายของฮอร์โมน การใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนและการแบ่งเซลล์
ทองแดงช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ การหายใจ การใช้โปรตีนและแป้ง กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์บางชนิด
คลอรีนมีบทบาทบางประการเกี่ยวกับฮอร์โมนในพืช
เหล็ก ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์แสงและหายใจ
แมงกานีสช่วยในการสังเคราะห์แสงและการทำงานของเอนไซม์บางชนิด
โมลิบดินัมช่วยให้พืชใช้ไนโตรเจนให้เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีน
สังกะสีช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซิน คลอโรฟิลล์ และแป้ง
 
มูลโค  ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาการต่างๆให้พืช
1. อาการใบเหลือง ใบมีขนาดเล็ก ลำต้นแคระแกร็นและให้ผลผลิตต่ำ
2. ระบบรากไม่เจริญเติบโต ใบแก่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลและหลุดร่วง ลำต้นแกร็นไม่ผลิดอกออกผล
3.  พืชไม่แข็งแรง ลำต้นอ่อนแอ ผลผลิตไม่เติบโต มีคุณภาพต่ำ สีไม่สวย รสชาติไม่ดี
4.  ใบที่เจริญใหม่หงิกงอ ตายอดไม่เจริญ จุดดำที่เส้นใบ รากสั้น ผลแตก
5.  ใบแก่เหลือง และใบร่วงหล่นเร็ว
6.  ใบบนและใบล่างมีสีเหลืองซีด และต้นอ่อนแอ
7.  ตายอดตายแล้วเริ่มมีตาข้าง แต่ตาข้างก็จะตายอีก ลำต้นไม่ค่อยยืดตัว กิ่งและใบจึงชิดกัน ใบเล็ก หนา โค้งและเปราะ
8.ตายอดชะงักการเจริญเติบโตและกลายเป็นสีดำ ใบอ่อนเหลือง และพืชทั้งต้นชะงักการเจริญเติบโต
9.พืชเหี่ยวง่าย ใบสีซีด และบางส่วนแห้งตาย
10.  ใบอ่อนมีสีขาวซีดในขณะที่ใบแก่ยังเขียวสด
11.  ใบอ่อนมีสีเหลืองในขณะที่เส้นใบยังเขียว เหี่ยวแล้วร่วงหล่น
12.ใบมีลักษณะโค้งคล้ายถ้วย ปรากฏจุดเหลืองๆ ตามแผ่นใบ
13.  ใบอ่อนมีสีเหลืองซีดและปรากฏสีขาวๆ ประปรายตามแผ่นใบ โดยเส้นใบยังเขียว รากสั้นไม่เจริญตามปกติ
เมื่อมีการปลูกพืชลงบนดิน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของธาตุอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในดิน เนื่องจากในขณะที่พืชมีการเจริญเติบโต พืชจะดูดดึงธาตุอาหารในดินไปใช้และเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆ ได้แก่ ใบ ลำต้น ดอก ผล จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำออกไปจากพื้นที่ ธาตุอาหารที่สะสมอยู่เหล่านั้นย่อมถูกนำออกไปจากพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ธาตุอาหารบางส่วนยังเกิดการสูญหายไปในรูปก๊าซ ถูกดินหรือสารประกอบในดินจับยึดไว้ บางส่วนถูกชะล้างออกไปจากบริเวณรากพืช หรือสูญเสียไปกับการชะล้างพังทลายของดิน ดังนั้นการเพาะปลูกพืชติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มีการเติมธาตุอาหารลงไปในดิน ย่อมทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง และในที่สุดดินจะกลายเป็นดินเลวปลูกพืชไม่เจริญเติบโตอีกต่อไป ในการปลูกพืชจึงต้องมีการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน ช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชและคงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้อยู่เสมอ 


ยี่ห้อ: ตี้หมื่นตันรุ่น: ดีที่สุด
สภาพ: ไม่ระบุความสมบูรณ์: 100%
ราคา: 1,000 ต้องการ: ไม่ระบุ
เลขบัตรประชาชน: 3331000378XXXIP Address: 223.205.27.225
ติดต่อ: ตี้หมื่นตันอีเมล์: 
โทรศัพย์: มือถือ: 0899368395
จังหวัด: นครราชสีมา
ที่อยู่: สีคิ้ว ปากช่อง มวกเหล็ก

คำค้น:  จำหน่ายมูลโคนม | สุภาพบุรุษที่ราบสูงขายมูลโคนม | สุภาพบุรุษที่ราบสูงจำน่ายมูลโคนม | สุภาพบุรุษที่ราบสูงจำหน่ายมูลโคนม | ขายมูลโคนม | แหล่งซื้อ มูลโคนม |ดูสินค้าอื่นๆ | ลงประกาศ | เลื่อนประกาศขึ้น | ลบประกาศ | แก้ไขประกาศ

[ รับจำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน ทั่วประเทศ กู้เงินง่าย ได้เงินไว ไม่เช็คแบล็คลิส ]